Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website [www.promat.be] (de “Promat website”). De Promat website werd ontworpen en wordt beheerd door Promat International N.V., Bormstraat 24, B-2830 Tisselt (“Promat”). Door het gebruik van de Promat website aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden en verbindt de gebruiker zich ertoe deze na te leven. De gebruiker aanvaardt ook dat Promat op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden kan aanpassen.

1. Auteursrechten en industriële- en commerciële eigendomsrechten

De Promat website is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd als een databank waarvan Promat de auteursrechten en de productierechten bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, logo's en andere op de Promat website getoonde zaken zijn beschermd door auteursrecht dan wel industrieel eigendomsrecht.

Het maken van kopieën, het aanpassen, wijzigen, vertalen, bewerken, openbaar maken, verhuren en het op andere wijze exploiteren van het geheel of een deel van de Promat website, in om het even welke vorm en met om het even welke middelen, elektronisch, mechanisch of anderszins, is strikt verboden zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Promat. Iedere inbreuk op zowel het auteursrecht als het industriële- en commerciële eigendomsrecht kan aanleiding zijn tot het instellen van een burgerlijke- en/of strafrechtelijke procedure.

2. Merken en handelsnamen

De benamingen, logos en andere tekens die op deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam Promat, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is strikt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Promat.

3. Linken naar de Promat website

Indien een gebruiker een link wenst te leggen naar de Promat website, dient de gebruiker een voorafgaande schriftelijke aanvraag hiertoe te richten aan Promat.

4. Juistheid van gegevens

De afgebeelde kleuren en modellen geven slechts een gemiddelde indruk van de werkelijkheid, zij benaderen dus enkel de werkelijk beschikbare kleuren en modellen. Dit heeft onder andere te maken met de scherminstellingen. De informatie op de Promat website is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lancering van de Promat website. Promat wijst alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Promat alsook behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de productie en samenstelling van zijn producten en toepassingen en/of productengamma te wijzigen. De gebruiker dient contact op te nemen met de Promat verdeler teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot prijzen, productengamma, producten, specificaties van de producten, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.

Promat en haar informatieleveranciers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de Promat website zouden voorkomen. Promat en haar informatieleveranciers kunnen bijgevolg niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Promat.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Promat geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van de Promat website door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst. De gebruiker erkent dat Promat het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Promat website te onderbreken omwille van onderhoud of bijwerking.

5. Hyperlinks

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de Promat website. Promat is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de juistheid of de gegrondheid van de informatie op andere websites, daarin begrepen websites die toegankelijk zijn via hyperlinks aangegeven op de Promat website. De andere websites aangegeven op de Promat website via hyperlinks zijn ontwikkeld, en worden onderhouden, door personen over wie Promat geen zeggenschap heeft. De vermelding van bedoelde hyperlinks gebeurt louter ter informatie van de gebruiker en houdt geen enkele enige waarborg in vanwege Promat omtrent de kwaliteit of geschiktheid van de op de door deze hyperlinks aangegeven websites aangeboden producten of diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nauwkeurigheid, volledigheid en bruikbaarheid van de verstrekte oordelen, adviezen, diensten of andere vormen van informatie te evalueren. Promat is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van schade of gevolgschade, direct of indirect, speciaal of incidenteel, welke voortvloeit uit het gebruik van de hierin vermelde informatie.

6 Databescherming

6.1. Persoonsgegevens

Promat respecteert de privacy van elke bezoeker van de Promat website.

In dit kader verzamelt Promat geen persoonsgegevens van de gebruiker, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt tijdens het invullen en versturen van een bestelling, of het verzenden van een e-mail. De gebruiker geeft aan Promat de toestemming zijn of haar persoonsgegevens op te slaan in een bestand van Promat (Promat International N.V., Bormstraat 24, 2830 Tisselt) met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Promat contractueel verbonden ondernemingen. De gebruikers hebben recht op inzage en eventuele correctie van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens. De gebruikers hebben eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van hun eveneens persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. De gebruikers kunnen daartoe een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan de Marketing Afdeling van Promat International N.V., op het volgende adres: Bormstraat 24, 2830 Tisselt.

6.2. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie

Promat respecteert de privacy van elke bezoeker van de Promat website.

In sommige gevallen zal Promat gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar de gebruiker naar de Promat website gekomen is, met name via het gebruik van cookies.

7. Adequaat gebruik van de Promat website

De gebruiker zal de Promat website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of aan Promat, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

8. Toepasselijke wetgeving en bevoegde Rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op de Promat website en op de huidige gebruiksvoorwaarden. Ingeval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.